ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต./ข้อมูลพื้นฐาน/วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      สำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
      รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2557
      การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
      แผนบรรเทาสาธารณภัย
      แผนอัตรากำลัง
      การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
      กิจการสภา อบต.หนองคล้า
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ข้อบัญญัติ)
      จดหมายข่าว
      รายงานทางการเงิน (รายรับ-รายจ่าย)
      รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
      กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองคล้า
      ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      แผนการดำเนินงาน
      แผนพัฒนาสามปี
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      สำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองคล้า ] 
      
  • คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ_หน้า_1.jpg

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ_หน้า_2.jpg

  • ระเบียบ

ระเบียบ_1.jpg

ระเบียบ_2.jpg

ระเบียบ_3.jpg

ระเบียบ_4.jpg

  • ข้อตกลง

เบาหวาน_1_แก้วสุวรรณ.jpg

คัดกรองมะเร็งปากมดลูก_1_บ้านใหม่.jpg

ทูบีนัมเบอร์วัน_1.jpg

ออกกำลังกาย_แม่บัว_1.jpg

ออกกำลังกาย_วังโขน_1.jpg

ออกกำลังกาย_หัวยาง_1.jpg

  • รูปกิจกรรม

รูปกิจกรรม_สปสช.ขึ้นเวป.pdf

  • สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

สรุปผลโรงเรียน_4_โรงเรียน.pdf

สรุปผลการติดตามการดำเนินงาน.pdf 

  • แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองคล้า

 

  • จดหมายข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองคล้า

จดหมายข่าว_สปสช.56.pdf

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 21-พย.-11at 13:31
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร 62150
โทรศัพท์/โทรสาร.055-741700   Email : nongkla_saingam@outlook.co.th

Copyright 2013.nongkla.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.

 facebook